Statut Fundacji „Zamień Szare na Zielone”


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja „Zamień Szare na Zielone”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Pawła Kożuchowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Anetę Wilkowską-Płóciennik w kancelarii notarialnej w Radzyminie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2B lok. 9 w dniu 10 lutego 2016 r.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) i innych przepisów obowiązującego prawa, oraz na podstawie niniejszego statutu.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Radzymin.
 4. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest Minister Środowiska.

§ 2
Cele i zasady działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:
  1. działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;
  2. upowszechnianie fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska o znaczącej wartości dla jakości i przyszłości zagospodarowania zieleni i wody na terenach zurbanizowanych w Polsce i na świecie;
  3. wspieranie, stymulowanie i prowadzenie badań oraz projektów w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska;
  4. transfer wiedzy i najlepszych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i programów dydaktycznych oraz wiedzy na temat architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska pomiędzy partnerami z Polski i zagranicy;
  5. rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz sektorów gospodarki i służb administracji publicznej w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska.
 2. Cel Fundacji jest realizowany poprzez:
  1. opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie edukacji i promowania idei o znaczącej wartości dla jakości i przyszłości zagospodarowania zieleni i wody na terenach zurbanizowanych w Polsce i na świecie;
  2. gromadzenie i popularyzacja wiedzy na temat zielonej i błękitnej infrastruktury, tj. architektury krajobrazu, eko-urbanistyki, ogrodnictwa, zagospodarowania wód opadowych oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, m.in.:
   • o wybranych projektach zrealizowanych w Polsce i na świecie oraz ich autorach,
   • wynikach badań i doświadczeń naukowych,
   • wytycznych i ustawodawstwie w kraju i za granicą,
   • rozwiązaniach materiałowych,
   • prezentacja trendów i osiągnięć światowych w tej dziedzinie;
  3. propagowanie inicjatyw w zakresie tworzenia zielonej i błękitnej infrastruktury oraz zrównoważonego rozwoju w drodze dostarczania publikacji i innych materiałów edukacyjnych popularyzujących te zagadnienia;
  4. wspieranie, stymulowanie i prowadzenie badań naukowych oraz projektów w zakresie zielonej i błękitnej infrastruktury oraz zrównoważonego rozwoju;
  5. zabieranie głosu w dyskusjach dotyczących jakości i przyszłości polskich ekosystemów miejskich.
  6. organizowanie i dofinansowywanie działalności edukacyjnej, doradczej, wydawniczej i promocyjnej w zakresie objętym celami fundacji;
  7. organizowanie i dofinansowywanie wszelkich działań edukacyjnych w tym konferencji, szkoleń, wyjazdów studyjnych, warsztatów, seminariów, dyskusji, wystaw, festiwali, oraz wszelkiego rodzaju spotkań na tematy związane z zieloną i błękitną infrastrukturą, ekologią, ochroną środowiska i ze zrównoważonym rozwojem;
  8. współpracę z uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie zielonej i błękitnej infrastruktury, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  9. współpracę z właściwymi Ministerstwami w zakresie objętym celami Fundacji;
  10. współpracę z innymi naczelnymi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z innymi podmiotami mającymi wpływ na prowadzenie polityki państwa w zakresie zielonej i błękitnej infrastruktury, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  11. współdziałanie z ogólnokrajowymi organizacjami i porozumieniami samorządowymi, ze stowarzyszeniami przedsiębiorców oraz organizacjami zawodowymi działającymi w obszarze zielonej i błękitnej infrastruktury, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  12. współpracę z mediami oraz innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi cele odpowiadające celom fundacji;
  13. współdziałanie z centrami edukacji ekologicznej i lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej i pomoc w organizowaniu tej edukacji;
  14. wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz zielonej i błękitnej infrastruktury, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, pośredniczenie w kontaktach między nimi;
  15. prowadzenie kampanii i projektów edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju;
  16. prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących zielonej i błękitnej infrastruktury, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  17. współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej działającymi na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  18. prowadzenie doradztwa związanego z tworzeniem i użytkowaniem zielonej i błękitnej infrastruktury oraz zrównoważonego rozwoju;
  19. ustanawianie nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych działających na rzecz promowania idei zielonej i błękitnej infrastruktury oraz zrównoważonego rozwoju;
  20. skupianie wokół celów fundacji organizacji gospodarczych, proekologicznych, konsumenckich i społecznych, przedstawicieli nauki oraz innych organizacji zgodnych z celami fundacji;
  21. realizację stałych programów fundacji.
 3. Celem Fundacji jest ponadto prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w postaci działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych obejmującej swym zakresem:
  • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  • ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
 4. W zakresie zadań publicznych, o których mowa w par. 3 ust. 3 statutu działalność pożytku publicznego prowadzona będzie jako działalność odpłatna i nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2014.1118 j. t.).

§ 3
Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w postaci pieniędzy w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), a nadto przekazane na własność rzeczy ruchome w postaci 15 stanowisk pokazowych dachów zielonych i elementów małej architektury o wartości 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
 2. Fundator tytułem uczestnictwa w Funduszu Założycielskim dokona wpłaty powyższej kwoty na rachunek bankowy prowadzony dla Fundacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Prezesa Fundacji za pośrednictwem listu poleconego informacji o zawarciu przez Fundację umowy rachunku bankowego. Rzeczy ruchome, o których mowa w ust. 1 Fundator wyda Fundacji w terminie 1 (jednego) miesiąca od uprawomocnienia się wpisu Fundacji do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Majątek Fundacji stanowiły będą ponadto wszelkie prawa w tym wierzytelności nabyte przez nią pod jakimkolwiek tytułem od jakiejkolwiek osoby w okresie funkcjonowania Fundacji.
 4. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  • prowadzonej działalności gospodarczej,
  • darowizn, spadków i zapisów,
  • dotacji,
  • zbiórek, imprez publicznych, loterii,
  • majątku Fundacji.
 5. Dla osiągnięcia celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  • działalności wydawniczej (PKD 58.2.Z);
  • edukacyjnej (PKD 85.1.Z).
 6. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowiła będzie jedynie działalność dodatkową w stosunku do działalności, o której mowa w § 3 ust. 3.
 7. Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację jej celów statutowych. Nadwyżka przychodów Fundacji nad poniesionymi kosztami przeznaczana będzie na działalność, o której mowa w § 3 ust. 3.
 8. Majątek Fundacji:
  1. nie może służyć do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów Fundacji lub jej pracowników i osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie); jak też jakiekolwiek składniki majątku Fundacji nie mogą być przekazywane na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  2. nie może być wykorzystywany na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  3. nie może stanowić źródła finansowania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 4
Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, natomiast Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym.

§ 5
Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się minimalnie z 3 (trzech) maksymalnie z 5 (pięciu) Członków będących osobami fizycznymi. Do pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji każdorazowo powołuje Fundator spośród kandydatów wyróżniających się wiedzą i praktyką w zakresie wyznaczonym przez cele Fundacji. Kandydata na Członka Rady Fundacji przedstawia Fundatorowi Zarząd Fundacji po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody kandydata. Kadencja Członka Rady Fundacji wynosi 2 (lata) i rozpoczyna się z dniem doręczenia mu przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie Fundatora o wyborze na Członka Rady Fundacji.
 2. Z funkcji Członka Rady Fundacji odwołuje Fundator w przypadku:
  1. umotywowanego zrzeczenia się pełnionej funkcji;
  2. utraty zaufania do członka rozumianej jako ujawnienie się w toku kadencji okoliczności dyskwalifikującej go w świetle przesłanek wpływających na wybór do pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 1;
  3. gdy swym zachowaniem istotnie narusza przepisy prawa lub postanowienia statutu Fundacji w tym w szczególności uniemożliwia albo utrudnia realizację celów, o których mowa w § 2 statutu;
 3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie przy czym jednocześnie:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. z tytułu pełnienia funkcji przysługuje im zwrot uzasadnionych kosztów, w stosunku rocznym nie więcej jednak niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz, oraz zwołuje i ustala porządek posiedzeń Rady.
 5. Rada się zbiera na posiedzeniach co najmniej dwa razy w danym roku kalendarzowym.
 6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków należycie poinformowanych o terminie i porządku posiedzenia. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 7. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. zmiana statutu Fundacji,
  2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  3. podejmowanie uchwał w zakresie programów działania Fundacji,
  4. podejmowanie uchwał w zakresie wniosków i spraw przedłożonych przez Zarząd,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu,
  6. podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach nie zastrzeżonych przez statut do kompetencji Zarządu,
  7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 6 ust. 3
  8. nadzór nad działalnością Fundacji.
 8. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.

§ 6
Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) Członków będących osobami fizycznymi, to jest: Prezesa Fundacji, Wiceprezesa i Sekretarza powoływanych przez Radę Fundacji z uwzględnieniem ust. 3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Kandydatów do pełnienia funkcji Członka Zarządu Fundacji przedstawia Radzie Przewodniczący Rady po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody kandydata. Kandydatem do pełnienia funkcji Członka Zarządu może być osoba wyróżniająca się wiedzą i praktyką w zakresie wyznaczonym przez cele Fundacji.
 2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata i upływa z dniem posiedzenia Rady Fundacji, na którym jest rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia kadencji.
 3. Funkcję Prezesa Fundacji przez pierwszą kadencję pełni Ewa Piątek – Kożuchowska, funkcję Wiceprezesa przez pierwszą kadencję pełni Kinga Zinowiec – Cieplik, funkcję Sekretarza przez pierwszą kadencję pełni Anna Madejska – Pich.
 4. W zakresie nieuregulowanym Statutem do mandatu Prezesa Fundacji i członka Zarządu Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące mandatu Członka Rady Fundacji, przy czym odwołanie z funkcji członka Zarządu Fundacji za wyjątkiem wypadków, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. a, może nastąpić jedynie bezwzględną większością statutowej liczby Członków Rady Fundacji.
 5. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 6. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed załatwieniem powyższej sprawy, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Za czynność przekraczającą zakres zwykłych czynność Fundacji będzie uznawana czynność powodująca zobowiązanie albo prowadząca do rozporządzenia prawem przenoszącym równowartość 5.000 (pięć tysięcy) złotych.
 7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
 8. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w tym w szczególności składanie oświadczeń woli o przyjęciu darowizn, spadków, zapisów zawieranie umów o udzielenie dotacji lub subwencji;
  2. kierowanie działalnością Fundacji w szczególności poprzez:
   • przygotowywanie programów działania Fundacji,
   • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
   • przygotowanie projektu budżetu Fundacji,
 9. Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji i wykonuje inne uprawnienia zastrzeżone w statucie. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu do Prezesa Fundacji stosuje się odpowiednio przepisy Przewodniczącego Rady.
 10. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Fundacji działający samodzielnie, dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu Fundacji działający łącznie z Prokurentem. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism dla Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego każdego z Członków Zarządu lub Prokurenta.

§ 7
Prokura

Prezes Fundacji uprawniony jest do ustanowienia wyłącznie jednego prokurenta. Prokurenta może odwołać Prezes Fundacji lub Fundator. Przed podjęciem czynności majątkowej przenoszącej wartość 5.000 (pięć tysięcy) zł Prokurent obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Prezesa Fundacji.

§ 8
Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 9
Likwidacja Fundacji i postanowienia końcowe

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, podlega ona likwidacji w sposób wskazany według poniższych postanowień. Wszelkie środki majątkowe Fundacji pozostałe po jej likwidacji, przeznaczone zostaną na cele związane z ochroną środowiska i rozwojem gospodarki i nauki.
 2. Fundator powołuje i odwołuje jednego likwidatora spośród Członków Zarządu Fundacji, który zgłasza do sądu rejestrowego: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy.
 3. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
 4. Likwidator jest wyłącznie uprawniony do reprezentowania Fundacji i prowadzenia jej spraw.
 5. Likwidator powinien zakończyć bieżące interesy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Fundacji. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku.
 6. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności podjęte przez likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne.
 7. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury.
 8. W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura.
 9. Likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji.
 10. W przypadku gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy.
 11. Z majątku Fundacji spłaca się przede wszystkim jej zobowiązania oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych.
 12. Pozostały majątek Fundacji przeznaczony zostanie zgodnie z postanowieniami ust. 1.
 13. Likwidator powinien zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie Fundacji z rejestru.
 14. Księgi i dokumenty Fundacji po jej likwidacji należy oddać na przechowanie Fundatorowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat.

Pliki do pobrania


Status fundacji (PDF)