Cele fundacji "Zamień szare na zielone"


  • Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
  • Upowszechnianie fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska o znaczącej wartości dla jakości i przyszłości zagospodarowania zieleni i wody na terenach zurbanizowanych w Polsce i na świecie.
  • Wspieranie, stymulowanie i prowadzenie badań oraz projektów w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska.
  • Transfer najlepszych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i programów dydaktycznych oraz wiedzy na temat w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska pomiędzy partnerami z Polski i zagranicy.
  • Rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz sektorów gospodarki i służb administracji publicznej w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, ogrodnictwa oraz ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska.