Logo_PR_ZSNZ


Opis projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę profesjonalnego przygotowania kadry dydaktycznej w Polsce, która kształci przyszłych projektantów i wykonawców zieleni, w tym dachów i ścian zielonych. Pomimo, iż corocznie na rynek pracy wchodzi ok. 2000 absolwentów bardzo popularnych kierunków architektura krajobrazu, ogrodnictwo i ochrona środowiska zdecydowana większość z nich nie dysponuje przygotowaniem do podjęcia pracy w zakresie projektowania i wykonywania dachów i ścian zielonych.

Dachy i ściany zielone są jednym z podstawowych elementów zagospodarowania i kształtowania krajobrazu współczesnych polskich miast. Budowane są od kilkunastu lat i według szacunków branży rocznie przybywa ok. 1 mln m2 powierzchni dachów zielonych, ściany zielone są natomiast rozwiązaniem w Polsce nowatorskim. O istocie dachów i ścian zielonych stanowi, że są to miejsca na konstrukcjach budowli, które odtwarzając naturalne warunki gruntowe pozwalają na trwałe tworzenie terenów biologicznie czynnych zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. W dobie wdrażania opłat za odprowadzanie wody opadowej nie do przecenienia są zdolności retencyjne dachów zielonych, które pozwalają na istotne odciążenie systemów kanalizacji ogólnospławnej i opóźnienie fali opadowej. Dachy i ściany zielone w istotny sposób poprawiają bilans energetyczny budynku przyczyniając się do złagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

Najwięcej zasług i osiągnięć istotnych dla rozwoju technologii budowy dachów zielonych zawdzięczamy Niemcom, którzy począwszy od lat 70-tych zarówno budują ich najwięcej na świecie, jak też inwestują w badania wartości ekologicznej dachów zielonych. Wizyta w Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych na Uniwersytecie w Neubrandenburgu, kierowanym przez jednego z najwybitniejszych ekspertów w tej dziedzinie umożliwi zapoznanie się z możliwościami i metodami dydaktycznymi, jak również dorobkiem naukowo-badawczym uczestnikom projektu. Uzupełnieniem wiedzy zdobytej w Centrum będzie wizyta w Berlinie, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia przykładów najlepszych praktyk w zakresie dachów i ścian zielonych oraz spotkania z przedstawicielami władz miasta Berlina zajmującymi się wdrażaniem polityki ekologicznej miasta. Zdobytą wiedzę uczestnicy projektu będą trwale wykorzystywać w swojej pracy dydaktycznej i naukowej w Polsce, przekazując ją dalej studentom i uczniom, a nawiązane podczas pobytu kontakty przyczynią się do rozwoju współpracy naukowej z partnerami niemieckimi.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa tygodniowe wyjazdy – wymiany doświadczeń, w terminach: 7-12 kwietnia 2014 r. oraz 29 września – 5 października 2014 r. Uczestnicy każdej z wymian wezmą udział w zajęciach prowadzonych pod kierunkiem prof. Manfreda Köhlera w Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych na Uniwersytecie w Neubrandenburgu, a następnie wyjadą do Berlina, gdzie będą mieli okazję zapoznać się z ok. 15 wybranymi obiektami referencyjnymi – przykładami najlepszych praktyk w zakresie dachów i ścian zielonych zrealizowanych na terenie stolicy Niemiec.

Partnerem przyjmującym jest Green Roof Center of Excellence (Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych) przy Wydziale Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu (Hochschule Neubrandenburg). Wizyta w Berlinie zostanie zorganizowana przy współudziale Urzędu Miasta Berlin.


Cele projektu

Celem projektu jest profesjonalne przygotowanie kadry dydaktycznej w Polsce w zakresie wiedzy na temat dachów i ścian zielonych. Będzie to pierwszy projekt tego typu w Polsce. Jego specyfika polega na pionierskim charakterze wymiany doświadczeń, który przejawia się w:

 • stworzeniu unikalnej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu, którzy zajmują się kształceniem na różnych szczeblach systemu edukacji, w różnych miastach i regionach w Polsce;
 • stworzeniu szansy na bezpośrednią wymianę doświadczeń w zakresie dachów i ścian zielonych pomiędzy uczestnikami systemu edukacji z Polski i z Niemiec.

Partner przyjmujący prowadzi regularną wymianę doświadczeń z pracownikami naukowymi i studentami z Europy i świata, jednak dotychczas nie miał możliwości współpracy z żadną z polskich uczelni, szkół bądź organizacji branżowych. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wypełnienia luki w systemie edukacji w Polsce w zakresie dachów i ścian zielonych. Uczestnicy projektu staną się prekursorami zmian, dając pozytywny przykład innym wykładowcom, nauczycielom i trenerom.

Podczas wymian doświadczeń uczestnicy projektu będą mogli dokładnie omówić następujące zagadnienia:

 • metodologię i techniki procesu dydaktycznego w Niemczech (m.in. zakres tematyczny, ilość godzin zajęć, wyposażenie techniczne, źródła, metody oceny postępów w nauce) w świetle doświadczeń polskich
 • metody i procedury stosowane w procesie naukowo-badawczym w Niemczech i w Polsce
 • technologie budowy dachów i ścian zielonych w Niemczech, w Polsce i na świecie, zagadnienia materiałowe
 • definicje i metody pomiaru efektywności dachów i ścian zielonych (m.in. współczynnik spływu, współczynnik ewaporacji i transpiracji, bilans energetyczny – adiabatyczne chłodzenie budynku, fitoremediacja)
 • dobór roślinności na dachy i ściany zielone, ze szczególnym uwzględnieniem warunków klimatycznych w Polsce i w Niemczech
 • narzędzia i proces wdrożenia polityki ekorozwoju miasta na przykładzie Berlina oraz doświadczeń polskich
 • zrównoważone gospodarowanie wodą opadową w mieście na przykładzie Berlina
 • praktyczne aspekty instalacji, użytkowania i pielęgnacji dachów i ścian zielonych na przykładzie wybranych obiektów referencyjnych w Neubrandenburgu i w Berlinie
 • wytyczne, normy, przepisy ustawodawcze krajowe i lokalne w Niemczech w zakresie dachów i ścian zielonych (FLL, DIN, EN, prawo budowlane w landach niemieckich) w świetle przepisów obowiązujących w Polsce